Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

Adresát:

Spoločnosť PIGEON, s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina

IČO: 46 879 706

E-mail: pigeon@pigeon.eu    Tel.: 041/ 763 3081, 0910 908 178

Oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej v rámci internetového obchodu spoločnosti PIGEON, s.r.o.  Zároveň sa zaväzujem vrátiť tovar na vlastné náklady a zodpovednosť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v pôvodnom neporušenom stave a obale, kompletný vrátane všetkého príslušenstva a s použitím zásielkovej služby podľa vlastného výberu.

 

Dátum objednania:

Číslo objednávky:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Číslo účtu spotrebiteľa na vrátenie platby:

Dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy (nepovinné):

 

 

Podpis spotrebiteľa: ....................................................

(iba ak sa tento formulár zasiela v listinnej podobe)

 

Dátum: