Obchodné podmienky pre veľkoodberateľov - lekárne, obchod

 

 

Čl. I. PREDMET

1.1 Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi PIGEON, s.r.o., IČO: 46879706, DIČ: 2023622370, IČ DPH: SK2023622370, miesto podnikania: Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

          adresa: Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina

          email:  pigeon@pigeon.eu

(ďalej len predávajúci) a odberateľom (ďalej len kupujúci) ako vzájomne záväzné v oblasti predaja tovaru a produktov, ktoré kupujúci nakupuje od predávajúceho pre účely ďalšieho predaja pri dodržaní všetkých zákonných predpisov a ustanovení týchto podmienok. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov.
1.2 Predávajúci sa zaväzuje predávať kupujúcemu tovar uvedený na webovej stránke predávajúceho.
1.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu podľa dohodnutých cenových a platobných podmienok.

Čl. II ZÁKLADNÉ PODMIENKY

2.1 Kupujúci vystupuje pri predaji tovaru tretím osobám pod vlastným obchodným menom. Tovar, ktorý nepochádza od predávajúceho nesmie kupujúci spájať v akýchkoľvek súvislostiach s obchodným menom predávajúceho.
2.2 Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú bez vzájomného súhlasu nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám žiadne informácie a údaje, ktoré získali v súvislosti so vzájomným obchodovaním a ktoré by mohli poškodiť ich vzájomné vzťahy, resp. pri obchodnej súťaži jednu zo zmluvných strán.
2.3 Predávajúci neručí za finančné záväzky kupujúceho voči zákazníkom kupujúceho.

Čl. III KÚPNA CENA TOVARU

3.1 Ceny tovaru uvádza predávajúci na webovej stránke a v cenovej ponuke v EURO s DPH.
3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo k zmene ceny tovaru uvedených na webovej stránke a v cenovej ponuke.
3.3 Kupujúci je oprávnený pri predaji tretím osobám riadiť sa vlastnou cenovou politikou.

Čl. IV SPÔSOB OBJEDNÁVANIA TOVARU

4.1 Tovar je možné objednávať nasledovne:
a) telefonicky alebo mailom priamo u predávajúceho
b) telefonicky alebo mailom u obchodného zástupcu predávajúceho
c) prostredníctvom e-shopu predávajúceho, po zaregistrovaní sa na webovej stránke predávajúceho ako veľkoobchodník a následnom odsúhlasení predávajúcim

Čl. V SPÔSOB ÚHRADY KÚPNEJ CENY TOVARU

5.1 Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru:
a) prevodom na účet predávajúceho na základe vystavenej faktúry, splatnosť faktúry 10 dní,
b) v hotovosti pri prevzatí tovaru kuriérom, zľava 2%.
5.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar na základe vystavenej faktúry, a to najneskôr do dátumu splatnosti vyznačeného na faktúre.
5.3 V prípade neuhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar riadne a včas, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej kúpnej ceny za každý deň omeškania, pričom nárok predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká prvým dňom omeškania sa kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za dodaný tovar. Predávajúci v prípade omeškania sa kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za dodaný tovar riadne a včas, a teda vzniku nároku predávajúceho na zaplatenie úroku z omeškania a zmluvnej pokuty, vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru.

Čl. VI DODANIE TOVARU A NÁKLADY NA DOPRAVU

6.1 Tovar je zasielaný kuriérskou službou GLS na miesto určené kupujúcim.
6.2 Cena za dodanie tovaru je účtovaná paušálne za balík vo výške 5,-€ s DPH (4,17€ bez DPH).
Pri hodnote objednávky vo výške min. 60,-€ s DPH ( 58,33 bez DPH ) sa doprava neúčtuje.

Čl. VII ZÁRUČNÉ PODMIENKY

7.1 Predávajúci zabezpečuje servis voči tretím osobám.


7.2 Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak v záručnom liste) od dátumu predaja tretej osobe.


7.3 Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka predávajúceho.


7.4 Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, nevzťahuje sa na vady spôsobené nesprávnou obsluhou alebo nesprávnym používaním. Prirodzené opotrebovanie výrobku sa nepovažuje za vadu výrobku.


7.5 K reklamácii vadnej veci je potrebné priložiť reklamačný záznam a doklad (kópiu) o zakúpení.


7.6 Náklady na dopravu reklamovanej veci znáša kupujúci.


7.7 Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


7.8 Doba počas ktorej bola reklamovanú vec opravovaná sa do záručnej doby nepočíta.

7.9 Informácie o odstúpení od zmluvy.

 

V Žiline, dňa 15.12.2022