Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

 

 

I. Právo na odstúpenie od zmluvy.

1.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
1.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa písomného prevzatia tovaru kupujúcim.
1.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom, alebo e-mailom) na adrese:

PIGEON, s.r.o., Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina
Telefón: 041 763 3081
Mobil: 0910 908 178
E-mail: pigeon@pigeon.eu

Na tento účel môže byť použitý priložený formulár na odstúpenie od zmluvy.

II. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

2.1 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu platbu uhradenú za tovar, to znamená kúpnu cenu tovaru bez nákladov na dopravu. Platba bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy a vrátený tovar predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená prevodom na účet kupujúceho.
2.2 Tovar je možné vrátiť späť na adresu predávajúceho Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
2.3 Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
2.4 Kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare alebo za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.